Audyt sprężonego powietrza

Niezawodny serwis sprężarek 24h przez 7 dni w tygodniu

Kiedy występuje problem  z poprawnym funkcjonowaniem urządzenia lub instalacją sprężonego powietrza przychodzi czas by zastanowić się nad modernizacją parku maszyn w swoim przedsiębiorstwie. Służymy wiedzą i wszelką pomocą w oszacowaniu potrzeb działalności. Audyt instalacji sprężonego powietrza to nic innego jak modernizacja, rozwiązania pro-ekonomiczne i pro- ekologiczne dla Twojego biznesu.

Audyt sprężonego powietrza

Audyt instalacji sprężonego powietrza

CZEMAR wykonuje audyty sprężonego powietrza, w ramach którego dokonuje kompleksowej oceny wydajności procesu produkcji oraz efektywności poboru sprężonego powietrza. Usługa polega na weryfikacji wszystkich elementów systemu z uwzględnieniem zastosowanych kompresorów, systemu uzdatniania i magazynowania medium, jak i układu orurowania i dostosowania systemu sprężonego powietrza do potrzeb odbiorników.

Maksymalizacja wydajności systemu sprężonego powietrza, uwzględniająca zoptymalizowanie zastosowanych urządzeń względem potrzeb na skompresowany gaz w zakładzie i zorientowana na ograniczenie wydatków eksploatacyjnych (np. energię elektryczną) jest kluczem do podniesienia konkurencyjności procesu produkcyjnego.

Czy wiesz, że spadek ciśnienia w układzie o ok. 1 bar jest równoznaczny ze stratą ok. 7% energii wykorzystanej do produkcji medium?

Audyt instalacja

Co to jest audyt sprężonego powietrza

Dzięki pomiarom wykonanym przez naszą firmę  dowiesz się, jak zoptymalizować proces wytwarzania, dystrybucji i wykorzystania sprężonego powietrza. Kompleksowy raport uwzględniający wszystkie elementy systemu pozwoli na wdrożenie rozwiązań i usprawnień, które przełożą się na realny zysk Twojego przedsiębiorstwa.

Audyt sprężonego powietrza to usługa weryfikująca prawidłowe działanie systemu produkcji, dystrybucji i odbioru medium. W jej ramach realizuje się testy wszystkich elementów systemu pod względem wydajności, szczelności i dostosowania parametrów sprężonego gazu do wymagań odbiorników. W wyniku przeprowadzonych pomiarów wskazuje się zarówno poziom strat (z punktu widzenia  ilościowego i finansowego), jak i rozwiązania pozwalające na usunięcie nieprawidłowości.

Dlaczego my

Audyt sprężonego powietrza w pięciu krokach

W ramach audytu sprężonego powietrza wykonujemy 5 podstawowych kroków, które pozwalają ocenić zarówno wydajność instalacji, stopień dostosowania parametrów powietrza do potrzeb odbiorników, jak i poziom nieszczelności instalacji.

1. Pomiary wydajności kompresorów

w ramach tego badania określa się ilość wyprodukowanego sprężonego powietrza. Badanie to pozwala określić ilość energii elektrycznej koniecznej do wytworzenia określonej ilości skompresowanego medium i jest podstawą planowania działań optymalizacyjnych w zakresie wykorzystania kompresorów.

2. Pomiar przepływu sprężonego powietrza

testy umożliwiają określenie ilości sprężonego powietrza przepływającego przez poszczególne elementy systemu.

3. Pomiar ciśnienia sprężonego powietrza

badanie wykonywane jest w kluczowych punktach układu i pozwala określić nieprawidłowości w parametrach sprężonego powietrza przyczyniające się do spadku wydajności całego systemu. Nadmierny spadek ciśnienia na instalacji może wskazywać na konieczność przeprowadzenia napraw, remontów lub wymiany poszczególnych jej części.

4. Pomiar punktu rosy

który wskazuje na stopień poprawności działania systemu uzdatniania powietrza, ze szczególnym uwzględnieniem osuszaczy.

5. Analiza szczelności systemu

która pozwala wykryć nawet najmniejsze straty sprężonego powietrza. Badanie umożliwia detekcję nieszczelnych elementów, co pozwala na szybką i punktową naprawę, dając gwarancję pełnej wydajności systemu.

Audyt instalacji

Kto powinien skorzystać z audytu sprężonego powietrza

Każdy system sprężonego powietrza dla podtrzymania oczekiwanej wydajności wymaga przeprowadzenia audytu w 5-letnim okresie czasowym. Sygnałem do wykonania audytu powinien być także spadek wydajności zarówno w zakresie wytwarzania medium, jak i problemy pojawiające się na punktach odbioru. Rozszczelnianie się instalacji jest zjawiskiem naturalnym wynikającym ze zużycia poszczególnych elementów. Dokonywanie doraźnych napraw może nie być wystarczające dla podtrzymania pierwotnej wydajności systemu.

Co więcej, wraz z funkcjonowaniem zakładu systematycznie wdraża się nowe rozwiązania i urządzenia, które mogą wymagać innych, niż pierwotne parametry medium. Stąd zalecenie wykonywania audytu po wprowadzeniu nowych elementów do systemu sprężonego powietrza.

Audyt sprężonego powietrza

Korzyści z audytu sprężonego powietrza

Sprężone powietrze jest bezpiecznym, wydajnym, ale drogim medium roboczym. Energia elektryczna jest przetwarzana w sprężone powietrze jedynie w 15-20%. To sprawia, że wszelkie usterki czy nieszczelności w systemie prowadzą do dużych strat finansowych,  do zmniejszenia wydajności układu, a w skrajnych przypadkach do nieprawidłowego działania zastosowanych urządzeń pneumatycznych.

Wykonanie audytu sprężonego powietrza pozwoli stwierdzić, czy:

Umowy serwisowe

Korzystne umowy serwisowe

Prawidłowe zdiagnozowanie problemów oraz wnioski zawarte w raporcie końcowym audytu dają wskazówki co do  działań naprawczych, które:

×