Regulamin sklepu internetowego Czemar Sp. z o.o.

Sklep internetowy Czemar Sp. z o.o. działający pod adresem www.czemar.pl („Sklep”) jest prowadzony przez Czemar sp. z o.o. z siedzibą w Wilkowie, ul. Kościelna 10, 46-113 Wilków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000605867 („Czemar”, „Sprzedawca”).

§1

Definicje

 1. Formularz Kontaktowy – formularz dostępny na stronie internetowej www.czemar.pl umożliwiający wysłanie wiadomości do Sprzedawcy.

 2. Formularz Rejestracji – formularz dostępny na stronie internetowej www.czemar.pl umożliwiający utworzenie Konta.

 3. Formularz Zamówienia – formularz dostępny na stronie internetowej www.czemar.pl umożliwiający złożenie Zamówienia.

 4. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, w tym Konsument, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, ale dysponująca zdolnością prawną, korzystająca ze Sklepu, w szczególności dokonująca zakupu Produktów.

 5. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, który dokonuje czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową lub będący osobą fizyczną, który zawarł umowę sprzedaży Produktów bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

 6. Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.

 7. Newsletter – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Sprzedawcy, dotyczących Sklepu oraz dostępnych w nim Produktów.

 8. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 9. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

 10. Sklep – Sklep internetowy Sprzedawcy działający pod adresem www.czemar.pl

 11. Sprzedawca Czemar sp. z o.o. z siedzibą w Wilkowie, ul. Kościelna 10, 46-113 Wilków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000605867, adres poczty elektronicznej (e-mail): sklep@czemar.pl

 12. Umowa Sprzedaży – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.

 13. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.

 14. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

§2

Postanowienia ogólne

 1. Sklep działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 2. Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego, a w szczególności: składania Zamówień na Produkty dostępne w Sklepie, dostarczania Klientowi zamówionych Produktów, zapłaty przez Klienta ceny sprzedaży Produktów, uprawnienia Konsumenta do odstąpienia od umowy sprzedaży Produktów oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

 3. Każdy Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

 4. W celu korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Produktów oraz składania Zamówień, system teleinformatyczny Klienta powinien spełniać następujące minimalne wymagania techniczne:

  • aktywne połączenie z Internetem pozwalające na obustronną komunikację przez protokół HTTPS,

  • prawidłowo zainstalowana przeglądarka internetowa obsługująca standard: • HTTP i HTTPS • HTML 5, XHTML i XML • CSS 3 • JavaScript (w tym DHTML) • grafika w formatach: JPEG, PNG, GIF, SVG • obiektowy model dokumentu (DOM) • ciasteczka (akceptacja ciasteczek to funkcja zwykle domyślnie włączona w przeglądarce).

 5. Klient jest uprawniony i zobowiązany do korzystania ze Sklepu zgodnie z jego przeznaczeniem.

 6. Klient zobowiązuje się do niepodejmowania jakichkolwiek działań, które mogłyby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w szczególności, do jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu, w tym w konta Klientów, czy też w jego elementy techniczne, do podawania nieprawdziwych danych, czy też korzystania z cudzych instrumentów płatniczych lub środków finansowych w celu dokonywania zakupów Produktów.

 7. Klient zobowiązuje się nie dostarczać treści o charakterze bezprawnym ani sprzecznych z dobrymi obyczajami.

 8. W przypadku, gdy ze Sklepu korzysta osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, ale dysponująca zdolnością prawną, osoba fizyczna, która w jej imieniu korzysta ze Sklepu lub składa Zamówienie potwierdza, że ma prawo do reprezentowania takiego podmiotu.

 9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu, spowodowane niekompatybilnością infrastruktury technicznej Klienta ze Sklepem.

§3

Sposoby korzystania ze Sklepu

 1. Klient może korzystać ze Sklepu jako:

a) Klient posiadający Konto i korzystający ze Sklepu po zalogowaniu na Konto; lub

b) w formule „Zakupy bez rejestracji” – bez logowania lub rejestrowania Konta.

 1. W celu dokonania zakupów przy użyciu Konta należy zarejestrować Konto w Sklepie, poprzez wypełnienie formularza rejestracji poprzez podanie: imienia i nazwiska, loginu, adresu pocztowego, adresu e-mail. Przy dokonywaniu zakupu należy podać ponadto każdorazowo adres dostawy oraz dane nabywcy w celu wystawienia faktury, jeżeli informacje te różnią się od danych podanych w trakcie rejestracji Konta.

 2. W przypadku dokonywania zakupów bez rejestracji, Klient przed złożeniem Zamówienia zobowiązany jest wypełnić formularz zamówienia poprzez podanie: adresu e-mail; imienia i nazwiska, adresu pocztowego, kraju, numeru telefonu.

 3. W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o firmę Przedsiębiorcy; numer NIP.

 4. Do złożenia zamówienia, niezbędne jest złożenie oświadczenia, o akceptacji Regulaminu.

§4

Informacja o Produktach

 1. Produkty oferowane w Sklepie są nowe lub używane.

 2. Ceny wszystkich Produktów, dostępnych na stronach Sklepu są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i są wyrażone w złotych polskich.

 3. Ceny Produktów nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy podawane są przy wyborze sposobu dostawy Produktu przez Klienta.

 4. Informacja o cenie Produktu, objętego Zamówieniem ma charakter wiążący od momentu otrzymania Zamówienia przez Sprzedawcę.

 5. Sprzedawca może dokonywać zmian cen Produktów oferowanych w Sklepie, kosztów dostawy oraz zamieszczać informacje o nowych Produktach, wycofywać z asortymentu, przeprowadzać akcje promocyjne na stronach Sklepu bądź wprowadzać w nich zmiany w sposób nienaruszający praw nabytych przez Klienta. Sprzedawca potwierdza, że wykonywanie przez niego uprawnień, o których mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na Zamówienie złożone przez Klientów przed dniem wejścia w życie określonej zmiany.

 6. Klient nie ma prawa kopiować ani wykorzystywać zdjęć i opisów Produktów, ani jakichkolwiek informacji zawartych w Sklepie do innych celów niż przeglądanie i dokonywanie zakupów Produktów w Sklepie, chyba że co innego wynika z powszechnie obowiązujących przepisów. Klient przyjmuje do wiadomości, że korzystanie w sposób wykraczający poza zakres dozwolony przez prawo ze zdjęć, opisów Produktów lub innych informacji zawartych w Sklepie może stanowić naruszenie praw autorskich oraz innych praw własności intelektualnej.

§5

Zakupy

 1. Zamówienia w Sklepie można składać poprzez stronę internetową Sklepu dostępną pod adresem: www.czemar.pl

 2. Klient może złożyć Zamówienie na dwa sposoby – poprzez użycie Konta lub bez rejestracji, o czym mowa w §3 powyżej.

 3. Zamówienia w Sklepie można składać dwadzieścia cztery (24) godziny na dobę przez cały rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem, że Zamówienia złożone po godzinie 13:00 oraz w dni ustawowo wolne od pracy będą rozpatrywane następnego dnia roboczego. Dostępność Sklepu może być ograniczona przez Sprzedawcę w celu wykonania prac naprawczych lub modernizacyjnych, o czym Sprzedawca będzie odpowiednio informował.

 4. W celu złożenia Zamówienia należy przejść do sekcji „Koszyk”, gdzie Klient powinien wskazać wybrany Produkt oraz liczbę. Po skompletowaniu Koszyka należy wybrać adres dostawy (jeśli jest inny niż adres Klienta podany w ustawieniach Konta). W przypadku, gdy Klient składa Zamówienie bez rejestracji Konta w ramach formuły „Zakupy bez rejestracji”, Klient powinien podać dane, o których mowa w §3 powyżej, w tym podać adres dostawy. Po wskazaniu adresu dostawy pojawi się informacja o kosztach dostawy Zamówienia. Po akceptacji kosztów dostawy Zamówienia, pojawi się informacja podsumowująca Zamówienie Klienta, w tym informacje o: zamawianych Produktach i ich liczbie; cenie zamawianych Produktów oraz kosztach dostawy Zamówienia (w tym informacja o łącznej kwocie do zapłaty obejmującej cenę zamawianych Produktów i koszty dostawy Zamówienia). W celu złożenia Zamówienia w Sklepie należy kliknąć na przycisk „Zamawiam i płacę”. Złożone Zamówienie Klienta zostanie przesłane do Sprzedawcy, a Klient zostanie przekierowany na stronę wyboru sposobu i terminu zapłaty. Na tej stronie Sklepu będzie przedstawiona informacja o sposobach i terminach zapłaty w Sklepie oraz o ewentualnych ograniczeniach dotyczących dostarczania oraz akceptowania płatności.

 5. Złożenie Zamówienia przez Klienta oznacza zawarcie umowy sprzedaży (kupna) zgodnie z treścią Zamówienia oraz zobowiązuje Klienta do odbioru Produktów i zapłaty ceny Produktów oraz kosztów dostawy podanych w Zamówieniu.

 6. Niezwłocznie po złożeniu Zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany na Koncie lub w formularzu zamówienia („Zakupy bez rejestracji”) Sprzedawca wysyła potwierdzenie złożenia Zamówienia. Następnie Klient otrzyma informację o przystąpieniu do realizacji Zamówienia, a wraz z nią Sprzedawca przekaże Klientowi Potwierdzenie Zawarcia Umowy Sprzedaży. Sprzedaż Sklepu Internetowego dokumentowana jest dowodem zakupu (faktura VAT), wystawianą na dane Klienta podane przy składaniu Zamówienia.

 7. Potwierdzenie Zawarcia Umowy Sprzedaży zostanie przekazane Klientowi również w formie papierowej dołączonej do Produktu.

 8. Klient będzie informowany przez Sprzedawcę o zmianach w statusie realizacji Zamówienia za pomocą poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany na Koncie lub w formularzu zamówienia („Zakupy bez rejestracji”). Z chwilą wysłania zamówionych Produktów, Klient otrzyma potwierdzenie ich wysłania.

§5

Sposoby Płatności

 1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

  1. płatności elektroniczne;

  2. płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU.pl.,

  3. płatności gotówką, w przypadku odbioru osobistego Produktu w siedzibie Sprzedawcy.

 1. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu PayU.pl. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:

 1. PayU.pl – spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000 zł w całości opłacony, NIP: 779-23-08-495.

 1. Termin płatności: W przypadku płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności niezwłocznie. W przypadku odbioru osobistego, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w momencie odbioru Produktu.

§6

Koszt, Sposoby i Termin Dostawy Produktu

 1. Koszty dostawy Produktu, które pokrywa Klient, są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od sposobu dostawy zakupionego Produktu.

 2. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy Produktu:

 • przesyłka kurierska.

 • odbiór osobisty w siedzibie Sprzedawcy

 1. Termin dostawy Produktu, na terenie Polski, wynosi do 7 dni roboczych i jest liczony od momentu pozytywnej autoryzacji transakcji przez elektroniczny system płatności.

 2. Termin dostawy Produktu poza terenem Polski wynosi 14 dni i jest liczony od momentu pozytywnej autoryzacji transakcji przez elektroniczny system płatności.

 3. Zakupione w Sklepie Produkty są wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej wyłącznie do krajów europejskich oraz Wielkiej Brytanii.

§ 7

Odstąpienie od umowy

 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży Produktu zakupionego w Sklepie bez podawania przyczyny w terminie 14 (czternastu) dni od dnia, którego Konsument wszedł w posiadanie Produktu lub którego osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie Produktu.
 2. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia Konsument zobowiązany jest poinformować o tym Sprzedawcę w terminie wskazanym w ust. 1 powyżej.
 3. Do zachowania terminu wystarczy wysłać oświadczenie o odstąpieniu przed upływem terminu na adres: Czemar Sp. z o.o., ul. Kościelna 10, 46-113 Wilków bądź na adres e-mail: sklep@czemar.pl
 4. Do oświadczenia o odstąpieniu Konsument powinien dołączyć kopię dowodu zakupu lub inny dokument potwierdzający zawarcie umowy sprzedaży.
 5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć przy wykorzystaniu formularza, którego wzór jest dostępny na stronie internetowej pod adresem: www.czemar.pl jednak skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe.
 6. Konsument może odstąpić zarówno w zakresie całego Zamówienia (i wtedy odstąpienie będzie skuteczne w odniesieniu do wszystkich Produktów ujętych w Zamówieniu), jak też w odniesieniu do niektórych tylko Produktów ujętych w Zamówieniu (i wtedy umowa będzie dalej obowiązywała w odniesieniu do pozostałych Produktów ujętych w Zamówieniu, w stosunku do których nie wykonano odstąpienia od umowy).
 7. W razie odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić Produkty na swój koszt, w zakresie których odstąpił od umowy ze Sprzedawcą, niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy ze Sprzedawcą.
 8. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 9. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktów do Konsumenta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez Sprzedawcę). Sprzedawca może jednakże wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktów z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 11. Dla uniknięcia wątpliwości, Sprzedawca informuje, że prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów: (1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3)  w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli; (8) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów; (9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (11) zawartej w drodze aukcji publicznej; (12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; (13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§8

Reklamacje

 1. Konsument może złożyć reklamację według trybu opisanego poniżej. Poniższe postanowienia dotyczące reklamacji, w żaden sposób nie wyłączają, nie ograniczają, ani nie zawieszają uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

 2. W razie stwierdzenia uszkodzenia Produktu lub jego niezgodności z Zamówieniem (w tym zarówno niezgodności rodzaju Produktu, jak liczby zamówionych Produktów) Klient ma prawo do złożenia reklamacji w związku z dostarczeniem/wydaniem uszkodzonego Produktu lub niezgodnego z Zamówieniem. Klient powinien przekazać swoją reklamację niezwłocznie, w każdym razie nie później niż w ciągu 7 dni od stwierdzenia dostarczenia/wydania uszkodzonego Produktu lub dostarczenia Produktu niezgodnego z Zamówieniem.

 3. Reklamację należy złożyć:

 1. pisemnie na adres: ul. Kościelna 10, 46-113 Wilków,

 2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@czemar.pl

 1. Opis reklamacji powinien zawierać:

 1. rodzaj i datę wystąpienia wady;

 2. żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz

 1. dane kontaktowe składającego reklamację.

 1. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient będący Konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

 2. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć Produkt wadliwy na adres: ul. Kościelna 10, 46-113 Wilków.

 3. Koszt dostarczenia Produktu ponosi Sprzedawca. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

 4. Reklamacje związane z działalnością Sklepu Internetowego (np. nieprawidłowo naliczone koszty dostawy lub nieprawidłowe Produkty znajdujące się w Koszyku) należy wysyłać pod adres e-mail: sklep@czemar.pl

§ 9

Gwarancja

 1. Produkty sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez Producenta, co zostanie wskazane w opisie Produktu. Karta gwarancyjna zostanie wydana wraz z Produktem.

 2. Wykonywanie uprawnień z tytułu gwarancji nie ogranicza praw Konsumenta wynikających z rękojmi.

 3. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. 

§10

Odpowiedzialność

 1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących Konsumentami.

 2. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego Sprzedawca wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami.

 3. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z umowy sprzedaży Produktów zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem lub na jego rzecz, jest ograniczona do zapłaty odszkodowania w wysokości straty rzeczywiście poniesionej przez Klienta niebędącego Konsumentem, nie wyższej jednak niż cena zapłacona Sprzedawcy przez takiego Klienta za Produkt na podstawie takiej umowy.

 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za korzyści utracone przez Klienta niebędącego Konsumentem.

 5. W przypadku zbiegu odpowiedzialności kontraktowej oraz z tytułu czynu niedozwolonego, Klient niebędący Konsumentem może dochodzić naprawienia szkody wyłącznie na podstawie niniejszego Regulaminu i w graniach określonych powyżej.

 6. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

 7. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego Konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

 8. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący Konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

 9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

§11

Dane Osobowe

Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych i polityki prywatności znajdują się w Polityce prywatności, która dostępna jest na stronie internetowej Sklepu w zakładce „Polityka prywatności”.

§12

Informacja o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dla Konsumentów

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
 2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

 3. Konsument lub Przedsiębiorcą-Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220.

 4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odrdostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

§ 13

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od 01.12.2022 r.

 2. Regulamin jest dostępny w stopce strony pod adresem internetowym www.czemar.pl oraz w siedzibie Sprzedawcy mieszczącej się pod adresem: ul. Kościelna 10, 46-113 Wilków.

 3. Sprzedawca może zmienić niniejszy Regulaminu w każdym czasie. Zmiany nie będą naruszać praw nabytych przez Klienta, w tym w stosunku do Zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie zmiany Regulaminu stosuje się Regulamin w wersji obowiązującej na dzień złożenia Zamówienia.

 4. Sprzedawca poinformuje Klientów o zmianie Regulaminu poprzez wysłanie informacji o takiej zmianie wraz z treścią zmienionego Regulaminu na adres mailowy do kontaktu podany przez Klienta przy rejestracji Konta oraz zamieści informację o zmianie Regulaminu na stronie Sklepu.

 5. Zmiana Regulaminu Sprzedawcy wejdzie w życie w terminie 14 dni od poinformowania o takiej zmianie. Klient, który nie wyraża zgody na zmianę Regulaminu Sprzedawcy powinien zaprzestać korzystania ze Sklepu.

 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:

  1. ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.,

  2. ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.,

  3. ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r.,

  4. ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.