POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego www.czemar.pl (zwanego dalej: „Sklepem””).

 2. Właścicielem Sklepu i jednocześnie administratorem danych jest Czemar z o.o. z siedzibą w Wilkowie, ul. Kościelna 10, 46-113 Wilków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000605867, zwana dalej Czemar.

 3. Dane osobowe zbierane przez Czemar za pośrednictwem Sklepu są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.

 

§1

Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa prawna

 

 1. Czemar zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zwanych dalej łącznie Klientami.

 2. Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:

 1. rejestracji konta w Sklepie, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem. 

Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 1. składania zamówienia w Sklepie, w celu wykonania umowy. 

Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 1. subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter), w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną. 

Podstawa prawna – zgoda osoby, której dane dotyczą na wykonanie umowy o świadczenie usługi Newsletter (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

 1. korzystania z usługi formularza kontaktowego w Sklepie w celu wykonania umowy świadczonej drogą elektroniczną. 

Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 1. korzystania z usługi zamieść opinię, w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną. 

Podstawa prawna – niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi zamieść opinię (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

 1. W przypadku rejestracji konta, Klient podaje:

 1. imię i nazwisko, login, adres pocztowy, adres e-mail.

 1. Podczas rejestracji Konta w Sklepie, Klient samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta. Klient może zmienić hasło, w późniejszym czasie, na zasadach opisanych w §5.

 2. W przypadku składania zamówienia w Sklepie, Klient podaje następujące dane:

 1. adres e-mail;

 2. imię i nazwisko

 3. adres pocztowy

 4. kraj

 5. adres- email

 6. numer telefonu

 1. W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o:

 1. firmę Przedsiębiorcy;

 2. numer NIP.

 1. W przypadku skorzystania z usługi Newsletter, Klient podaje:

 1. adres e-mail

 1. W przypadku skorzystania z usługi formularza kontaktowego, Klient podaje następujące dane:

 1. adres e-mail;

 2. imię i nazwisko.

 1. W przypadku skorzystania z usługi zamieść opinię, Klient podaje następujące dane:

 1. imię i nazwisko.

 1. Podczas korzystania ze strony internetowej Sklepu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

 2. Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w naszym Sklepie. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

 3. W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane niektóre dane osobowe podane przez Klienta w ramach korzystania z funkcjonalności w Sklepie takie jak: imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania z usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki Klient korzysta z usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.

 4. Przekazanie danych osobowych do Czemar jest dobrowolne, w związku z zawieranymi umowami sprzedaży, czy też świadczenia usług za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta, zaś w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta uniemożliwi złożenie i realizację zamówienia Klienta.

 

§2

Udostępnianie lub powierzanie danych oraz okres przechowywania

 

 1. Dane osobowe Klienta przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Czemar przy prowadzeniu Sklepu, a w szczególności do:

 1. podmiotów realizujących dostawę Produktów,

 2. dostawców systemów płatności,

 3. biura księgowego,

 4. hostingodawcy,

 5. dostawcy oprogramowania umożliwiającego prowadzenie działalności,

 6. podmiotów zapewniających system mailingowy,

 7. dostawcy oprogramowania potrzebnego do prowadzenia sklepu internetowego.

 1. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Czemar co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).

 2. Dane osobowe Klientów są przechowywane wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

 3. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Klienta, wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Czemar tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Czemar i jakie mogą być podnoszone wobec niego.

 4.  W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń.

 5. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Klientom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Sklepu do preferencji Klientów, a także administrowania Sklepem.

 6. W przypadku, gdy Klient dokona subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter) na jego adres e-mail, Czemar będzie wysyłać wiadomości elektroniczne zawierające informacje handlowe o promocjach i nowych produktach dostępnych w Sklepie.

 7. W przypadku skierowania żądania, Czemar udostępnia dane osobowe uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

 

§3

Pliki „Cookies”

 1. Sklep używa plików „cookies”.

 2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej Sklepu. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony, a także dają one także możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin strony internetowej.

 3. W ramach strony stosowane są dwa rodzaje plików „cookies”: „sesyjne” oraz „stałe”.

 1. Cookies sesyjne są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia strony),

 2. Cookies stałe są przechowywane w urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.

 1. Czemar wykorzystuje pliki cookies własne w celu:

 1. uwierzytelniania Klienta w Sklepie i zapewnienia sesji Klienta w Sklepie (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła;

 2. analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze Strony Sklepu, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.

 1. Czemar wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:

 1. Optymalizacji procesu korzystania ze strony www.czemar.pl

 2. Identyfikowania sposobu korzystania użytkowników ze strony www.czemar.pl

 1. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów Sklepu. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Klienci mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Sklepu, będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

 2. Sklep zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. Czemar nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.

 

§ 4

Prawa osób, których dane dotyczą

 

 1. Prawo do cofnięcia zgody – podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.

 1. Klient ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił Czemar.

 2. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody.

 3. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Czemar zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.

 4. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Klienta żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem Czemar może świadczyć jedynie za zgodą.

 1. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 21 RODO.

 1. Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli Czemar przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. marketing produktów i usług Czemar, prowadzenie statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności Sklepu Internetowego oraz ułatwienie korzystania ze Sklepu Internetowego, a także badanie satysfakcji.

 2. Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących produktów lub usług, będzie oznaczać sprzeciw Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym profilowania w tych celach.

 3. Jeżeli sprzeciw Klienta okaże się zasadny i Czemar nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe Klienta zostaną usunięte, wobec przetwarzania których, Klient wniósł sprzeciw.

 1. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – podstawa prawna: art. 17 RODO.

 1. Klient ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych.

 2. Klient ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:

 • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;

 • wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę;

 • wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych;

 • dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;

 • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego, któremu Czemar podlega;

 • dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

 1. Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Czemar może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Czemar. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług Czemar, czy też dodatkowo adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego, numeru zamówienia, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży lub świadczeniem usług.

 1. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 18 RODO.

 1. Klient ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Czemar nie będzie też wysyłał żadnych komunikatów, w tym marketingowych.

 2. Klient ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach:

 • gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas Czemar ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;

 • gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Klient zażąda ograniczenia ich wykorzystania;

 • gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane, ale są one potrzebne Klientowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

 • gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności Klienta przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane osobowe Klienta.

 1. Prawo dostępu do danych – podstawa prawna: art. 15 RODO.

 1. Klient ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Klient ma prawo:

 • uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;

 • uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Klienta albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Klientowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;

 • uzyskać kopię swoich danych osobowych.

 1. Prawo do sprostowania danych – podstawa prawna: art. 16 RODO.

 1. Klient ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Klient, którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty elektronicznej zgodnie z §6 Polityki Prywatności.

 1. Prawo do przenoszenia danych – podstawa prawna: art. 20 RODO.

 1. Klient ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Klient ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. W takim przypadku Administrator prześle dane osobowe Klienta w postaci pliku w formacie csv, który jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.

 1. W sytuacji wystąpienia przez Klienta z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Czemar spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Czemar nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Klienta uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.

 2. Klient może zgłaszać do Czemar skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzana jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.

 3. Klient ma prawo żądać od Czemar przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie w sposób wskazany w §6 Polityki Prywatności.

 4. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

 

§ 5

Bezpieczeństwo danych

 

 1. Czemar stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 2. Czemar udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 4. W przypadku, gdy Klient posiadający konto w Sklepie utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu, Sklep Internetowy umożliwia wygenerowanie nowego hasła. Czemar nie wysyła przypomnienia hasła. Hasło jest przechowywane w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Nie pamiętasz hasła”, podanym przy formularzu logowania do konta w Sklepie. Klient na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu konta otrzyma wiadomość elektroniczną zawierającą przekierowanie do dedykowanego formularza udostępnionego na Stronie Internetowej Sklepu, gdzie Klient będzie miał możliwość ustalenia nowego hasła.

 5. Czemar nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do konta Klienta.

 §6

Zmiany Polityki Prywatności

 

 1. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym Czemar poinformuje Klientów z wyprzedzeniem 7 dni.

 2. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: sklep@czemar.pl×